>Over TIM>Algemene voorwaarden

heeft u vragen,

neem dan contact met ons op! eindhoven

040-3400080

hilversum

035-2200990

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
  1. TIM TECHNICAL STAFFING & RECRUITMENT, statutair gevestigd te Waalre en Hilversum, ingeschreven in het handelsregister en gedeponeerd bij de KvK onder nummer (65437640 en 60543264).
  2. Detachering: de tewerkstelling van iedere natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst met TIM is aangegaan, al dan niet met een uitzendbeding, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde, in het kader van de Overeenkomst.
  3. Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) die TIM voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
  4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door TIM wordt geworven, geselecteerd, voorgesteld, gedetacheerd en/of ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever.
  5. Krachten: iedere natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst met TIM is aangegaan, al dan niet met een uitzendbeding, teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
  6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met TIM een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie TIM een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.
  7. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen TIM en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
  8. Werving en Selectie: het op grond van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bescheiden zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten diensten, anders dan door Detachering.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van TIM en iedere Overeenkomst, hoe ook genaamd, met TIM, tenzij en voorzover met TIM uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.  De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door TIM uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door TIM uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 3. In het geval enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig is met enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Aanbiedingen en offertes van TIM , in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, behoudens schriftelijke verklaring door TIM van het tegendeel.
 2. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door TIM schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
 3. TIM kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie van Opdrachtgever is ontvangen.

ARTIKEL 4. UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat TIM tijdig beschikt over alle informatie, gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn om TIM in staat te stellen de Diensten correct en tijdig te leveren conform de Overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat TIM onverwijld schriftelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt TIM een inspanningsverplichting op zich ten opzichte van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. WERVING EN SELECTIE

 1. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of zij een door TIM geselecteerde Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden. TIM is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door TIM geleverde Kandidaat.
 2. Het is Opdrachtgever behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TIM niet toegestaan een door TIM aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen twaalf (12) maanden na het introduceren van een Kandidaat door TIM aan Opdrachtgever en/of het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Overeenkomst tot Werving en Selectie. In geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding aan TIM verschuldigd, evenals € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TIM om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 6. DETACHERING

 1. Opdrachtgever verstrekt aan TIM voorafgaand aan de Overeenkomst een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, arbeidsduur, werktijden, werkzaamheden, et cetera en de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
 2. TIM bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende gegevens van de voor de Detachering in aanmerking komende Krachten, welke Kracht zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kracht af te wijzen, waardoor de Detachering geen doorgang vindt.
 3. Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Detachering. Beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever houdt het verzoek van Opdrachtgever in aan TIM om de lopende Detachering te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden. Opdrachtgever dient te allen tijde een opzegtermijn van 28 kalenderdagen in acht te nemen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De Detachering eindigt van rechtswege indien en zodra TIM de Kracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de Kracht en TIM is geëindigd.
 5. TIM is te allen tijde gerechtigd om aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Kracht door een andere Kracht gedurende de Overeenkomst. Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden en schriftelijk en gemotiveerd afwijzen.
 6. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Kracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 7. De door TIM ter beschikking gestelde Kracht verricht de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden op aanwijzing, onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Gedurende de terbeschikkingstelling van de Kracht zal TIM uit hoofde van haar dienstverband met de Kracht geen zeggenschap hebben over de uitvoering en de invulling van de door de Kracht bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
 8. Indien TIM , om welke reden dan ook, (mede) aansprakelijk wordt gesteld voor schade die de Kracht in de uitoefening van de werkzaamheden bij Opdrachtgever lijdt, waaronder, doch niet beperkt tot schade verband houdende met c.q. voortvloeiende uit aansprakelijkheid in de zin van artikel 7:658 BW, zal Opdrachtgever TIM volledig vrijwaren voor alle schade, kosten en interesten die TIM ter zake verschuldigd is c.q. verschuldigd zal worden en zal TIM Opdrachtgever ter zake in vrijwaring kunnen oproepen.
 9. Indien TIM , om welke reden dan ook, door (een) derde(n) aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door de Kracht is veroorzaakt in de uitoefening van de werkzaamheden bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever TIM volledig vrijwaren voor de schade, kosten en interesten die TIM ter zake verschuldigd is c.q. verschuldigd zal worden en zal TIM Opdrachtgever ter zake in vrijwaring kunnen oproepen.
 10. Indien TIM , om welke reden dan ook, schade lijdt die door de Kracht is veroorzaakt in de uitoefening van de werkzaamheden bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever TIM volledig vrijwaren voor de schade, kosten en interesten die TIM ter zake lijdt c.q. zal lijden en zal TIM Opdrachtgever ter zake in vrijwaring kunnen oproepen.
 11. TIM is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen aan de Opdrachtgever die voortvloeien uit doen of nalaten van de Kracht, waaronder het aangaan van verbintenissen door de Kracht met of die voor hem zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 12. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid. Op eerste verzoek van TIM zal Opdrachtgever een bewijs van verzekering verstrekken.
 13. Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is bepaald. De tijdverantwoording geschiedt middels door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenadministratie, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 14. De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Kracht correct en naar waarheid zijn vermeld.
 15. De Opdrachtgever levert de tijdverantwoording wekelijks aan bij TIM direct na het verstrijken van de week, waarbij hij voor aanlevering de Kracht de gelegenheid geeft om de tijdverantwoording te controleren.
 16. De door de Opdrachtgever aan TIM verschuldigde vergoeding wordt berekend over de uren waarop TIM op grond van de Overeenkomst aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de Kracht werkelijk gewerkte uren. De vergoeding wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoeding die TIM verschuldigd is aan de Kracht. Over de vergoeding die Opdrachtgever aan TIM verschuldigd is, de toeslagen en kostenvergoeding worden BTW in rekening gebracht.
 17. De arbeidsomvang en de werktijden van de Kracht bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de Overeenkomst, dan wel anders schriftelijk vastgelegd. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Kracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rusttijden en werktijden van de Kracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet op er op toe dat de Kracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 18. Bij overwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
  1. een toeslag van 25% gerekend over de overeengekomen vergoeding per uur voor overwerk op werkdagen, te weten maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, tot 24:00 uur;
  2. een toeslag van 50% gerekend over de overeengekomen vergoeding per uur voor overwerk op werkdagen na 24:00 uur en op zaterdagen;
  3. een toeslag van 100% gerekend over de overeengekomen vergoeding per uur voor overwerk op zondagen en feestdagen.
 19. Vakantie en verlof van de Kracht worden geregeld conform de wet.
 20. Indien de Opdrachtgever schriftelijk aangeeft daaraan behoefte te hebben bij vakantie, verlof, ziekte of andere verhindering van de Kracht, zal TIM zich inspannen om een vervangende Kracht ter beschikking te stellen.
 21. Indien en voor zover de Kracht voor de uitvoering van de werkzaamheden specifieke scholing, dan wel (werk)instructies, behoeft, worden de uren die de Kracht aan deze scholing en/of instructie besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 22. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Kracht aangaan zolang de overeenkomst tussen TIM en de Kracht niet rechtsgeldig is geëindigd.
 23. De Opdrachtgever brengt TIM schriftelijk op de hoogte van een voornemen om met een Kracht een arbeidsverhouding aan te gaan alvorens aan het voornemen uitvoering te geven.
 24. Indien en voor zover de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Kracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, vóórdat die Kracht op basis van die Overeenkomst 2000 uren arbeid heeft verricht is de Opdrachtgever aan TIM een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de laatst geldende uurvergoeding zoals die in de Overeenkomst is vastgelegd (en berekend over de overeengekomen uren) over 2000 uren minus de op basis van de Overeenkomst reeds door die Kracht gewerkte uren.
 25. Indien en voor zover de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Kracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van de laatst geldende uurvergoeding zoals die in de Overeenkomst is vastgelegd (en berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de Overeenkomst of, ingeval van een Overeenkomst die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn.
 26. Het is Opdrachtgever behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TIM niet toegestaan een door TIM ter beschikking gestelde, aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kracht in dienst te nemen of buiten TIM om werkzaamheden te laten verrichten binnen twaalf (12) maanden na het ter beschikking stellen en/of introduceren van een Kracht door TIM aan Opdrachtgever en/of het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Overeenkomst tot Detachering. In geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding aan TIM verschuldigd, evenals € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van TIM om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. Wanneer de termijn van 2000 uren wordt vertaald naar een x aantal uur, worden overuren niet in beschouwing genomen inzake overname.
 27. TIM Technical Staffing & Recruitment past volgens de  WAADI het loonverhoudingsvoorschrift toe. Opdrachtgever heeft de verplichting deze informatie te verstrekken en ook wijzigingen tijdig door te geven, zodat TIM kan zorgdragen voor een correcte verwerking in haar loonadministratie. Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld voor de eventuele schade, bij het niet of niet tijdig doorgeven van bovenstaande informatie.

ARTIKEL 7. VERGOEDING

 1. De door de Opdrachtgever aan TIM verschuldigde vergoedingen zullen worden vermeld in de Overeenkomst.
 2. Alle door TIM vermelde vergoedingen zijn vast, luiden in EURO en zijn exclusief reis- en verblijfkosten, toeslagen en BTW en andere verschuldigde heffingen of belastingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De vergoeding wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld. Indien een CAO verhoging zich voordoet, is TIM gerechtigd de tarieven te herzien.
 3. TIM is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) de tarieven te herzien door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Aanpassingen van de tarieven anders dan door middel van een percentage gelijk aan het CPI zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen steeds voordien met Opdrachtgever worden besproken.
 4. TIM is gerechtigd de tarieven te verhogen in overeenstemming met de van overheidswege gestelde wijzigingen van de percentages van de werkgeverslasten van de sociale verzekeringspremies die TIM verschuldigd is uit hoofde van de arbeidsovereenkomsten met haar medewerkers die ten behoeve van het verrichten van de Diensten werkzaam zijn bij Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. ONTBINDING EN OVERMACHT

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden mocht voortvloeien, alsmede in geval van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is TIM te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de invloedsfeer van TIM waardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk kan worden nagekomen of de nakoming redelijkerwijze niet van TIM kan worden verlangd.
 3. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, staking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen in de breedste zin, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, arbeidsonrust, arbeidsongeschiktheid van Kandidaten of Krachten, elektriciteitsuitval, bedrijfs/internetstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van derden en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van arbeidskracht.
 4. Iedere verplichting van TIM tot nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.
 5. TIM is in het geval van overmacht niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst.
 6. Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, is TIM bevoegd bij aangetekend schrijven te vorderen dat de Overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat zij daarbij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

ARTIKEL 9. KLACHTEN

 1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het verrichten van de Diensten te onderzoeken of de Diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Klachten met betrekking tot de geleverde Diensten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt aan TIM kenbaar te worden gemaakt.
 3. Ook klachten over Kandidaten of Krachten, waaronder maar niet beperkt tot het geval dat Kandidaten of Krachten niet blijken te voldoen aan de redelijkerwijs gestelde eisen van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever TIM hiervan schriftelijk direct op de hoogte stellen, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking hiervan, althans binnen 7 dagen nadat dit ontdekt had behoren te worden.
 4. Indien klachten niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de geleverde Diensten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ten dienste staan.
 5. Een klacht als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 10. FACTURERING EN BETALING

 1. Facturering geschiedt wekelijks. De Betalingstermijn is 14 dagen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen tussen TIM en Opdrachtgever, dient Opdrachtgever de betalingen voor de door TIM te leveren Diensten door middel van overmaking naar of storting op een door TIM aan te wijzen bankrekening, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder dat een beroep op verrekening mogelijk is te doen, binnen de op de factuur vermelde vervaldatum, dan wel bij gebreke daarvan binnen twee weken na factuurdatum, te verrichten.
 3. Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van TIM binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna wordt de Opdrachtgever geacht met die factuur in te stemmen. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt, is Opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte van de factuur. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking, opschorting of verrekening.
 4. Bij niet tijdige en volledige betaling is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, in welk geval alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens TIM terstond opeisbaar worden, en vanaf dat moment over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd is alsmede alle door TIM ter incasso van het bedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 75, waartoe Opdrachtgever op eerste verzoek van TIM afdoende zekerheid dient te bieden.
 5. Betalingen door Opdrachtgever zullen, ongeacht de beschrijving, worden gecrediteerd met de kosten, vervolgens met de rente en tenslotte met de facturen in volgorde van ouderdom, ook als zij nog niet zijn vervallen.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. TIM is slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet of grove schuld van TIM of haar ondergeschikten.
 2. Indien de schade is veroorzaakt door een tekortkoming aan de zijde van TIM , dan is de totale aansprakelijkheid van TIM beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van TIM beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende Dienst echter met een maximum van € 45.000 in totaal. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is TIM nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtgever is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij TIM meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart TIM tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
 6. TIM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TIM is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden en/of informatie.

ARTIKEL 12. OVERDRACHT AAN DERDEN

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIM .

ARTIKEL 13. DIVERSEN

 1. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen TIM en Opdrachtgever niet aan en zullen TIM en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. niet afdwingbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. niet afdwingbare bepaling in acht wordt genomen.
 2. TIM is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 3. TIM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever verklaart zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen TIM en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen TIM en Opdrachtgever, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.